Jewish Spiš – culture that survived through music

10/10/2020 18:30 – Spišská Belá, Slovakia & on-line

Slovák

V rámci projektu “Halič, Sliezko a Spiš vo svetle súčasného židovského dedičstva”

Židovský Spiš – kultúra, ktorá prežila v hudbe [sk, cz, pl]

10/10/2020 18:30 – Spišská Belá & on-line

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Facebook: https://www.facebook.com/events/2720322968183235

WWW: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

Pozývame na hudobný workshop, prednášku i jedinečný koncert. Stretneme sa osobne alebo on-line v Spišskej Belej stredovekom mestečku na riečke Belá v rezidencií prieskumníka židovskej hudby, skladateľa a hráča na cimbale Michala Paľka. Počas stretnutia bude mať tiež možnosť dozvedieť sa o histórií a súčasnosti židovského života v moravsko-sliezkom regióne či vypočuť slovo krakovského rabína.Počet miest osobnej účasti na podujatí je obmedzený, prosíme o rezervovanie miest na mojseband@gmail.com

Link na pripojenie sa v aplikácií ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Live streaming na web doméne podujatia: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

This project is supported by International @VisegradFund — www.visegradfund.org

PROGRAM18:30 – 19:45  Workshop, stretnutie, prednáška

Prednáška na tému židovskej hudby na Spiši, vedená Michalom Paľkom, prieskumníkom židovskej hudby, skladateľom a hráčom na cimbale. Stretnutie v Suke – tradičnom stánku budovanom pri príležitosti osláv židovského sviatku Sukkot.
http://mojseband.sk/

Diskusia s rabínkou Židovskej obce v Ostrave a reformovanej spoločnosti v Krakove, umelkyňou, divadelnou režisérkou – Rabin Tanya Segal – na tému významu a zvykov sviatku Sukkot. 
http://www.kehila-ostrava.cz/rabinat
www.tempel.pl

Stretnutie s lídermi židovskej reformnej spoločnosti regiónu Ostrava, Opava, Krnov, ktorí predstavia históriu a súčasnosť židovského života moravsko-slieszkeho regiónu či porozprávajú o svojich snahách v smere jeho znovuvybudovania. 
http://beitsilesia.cz/

20:00 Koncert ZIPSERIM – Hudobné dedičstvo Židov na SpišiKoncert židovskej hudby zoskupenia Mojše Band so sprievodným slovom na živo. http://mojseband.sk/

Polski

W ramach projektu ‘Galicja, Śląsk i Spiš w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa’

Żydowski Spiš – kultura, która przetrwała w muzyce

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Facebook: https://www.facebook.com/events/2720322968183235

WWW: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

Ten projekt odbywa się dzięki wsparciu International @VisegradFund  —  www.visegradfund.org

Zapraszamy na warsztat muzyczny, wykład oraz unikalny koncert. Spotkamy się osobiście lub on-line w Spisskiej Bela – XIII-wiecznym miasteczku nad rzeka Bialą w rezydencji badacza muzyki żydowskiej, kompozytora i wirtuoza cymbałów Michała Pal’ko. Podczas spotkania będzie można także dowiedzieć się o historii i teraźniejszości życia żydowskiego w regionie Morawsko-Śląskim oraz posłuchać krakowskiego rabina.

PROGRAM

18:30 – warsztat, spotkanie, wykład

Warsztat  na temat żydowskiej muzyce nas Spiš. prowadzony przez Michała Pal’ko, badacza żydowskiej muzyki, kompozytora i wirtuoza cymbałów. Spotkanie w suce – tradycyjnym szałasie-namiocie budowanym z okazji święta Sukkot.

Rozmowa z rabinem gminy żydowskiej w Ostravie i postępowej społeczności w Krakowie, artystką, reżyserem teatralnym – Rabin Tanyą Segal – na temat znaczenia i zwyczajów święta Sukkot.

http://www.kehila-ostrava.cz/rabinat   www.tempel.pl

Spotkanie z liderami społeczności żydowskiej z rejonu Ostrava/Opava/Krnov, którzy

przedstawią historię i teraźniejszość życia żydowskiego regionu Morawsko-Śląskiego (Moravskoslezský kraj) oraz opowiedzą o swoich staraniach w kierunku jego odbudowy.

http://beitsilesia.cz/

20:00 – Koncert: ZIPSERIM – Dziedzictwo muzyczne Żydow na Spiszu

Koncert muzyki żydowskiej zespołu Mojše Band z komentarzami kompozytora na żywo.

http://mojseband.sk/

English

As part of the project ‘Galicia, Silesia and Spiš in the light of the common Jewish heritage’

Jewish Spiš – a culture that has survived in music

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Facebook: https://www.facebook.com/events/2720322968183235

WWW: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

This project is supported by International @VisegradFund – www.visegradfund.org

We invite you to a music workshop, lecture and a unique concert. We will meet in person or on-line in Spisska Bela – a 13th-century town on the Biała River, in the residence of Michał Pal’ko, a Jewish music researcher, composer and virtuoso of cymbals. During the meeting, you will also be able to learn about the history and present day of Jewish life in the Moravian-Silesian region and listen to the Krakow rabbi.

PROGRAM

18:30 – workshop, meeting, lecture

Workshop on Jewish music by nas Spiš. led by Michał Pal’ko, researcher of Jewish music, composer and virtuoso of cymbals. Meeting in the suka – a traditional hut-tent built on the occasion of Sukkot.

Interview with the rabbi of the Jewish community in Ostrava and the progressive community in Krakow, artist, theater director – Rabbi Tanya Segal – about the meaning and customs of the Sukkot festival.

http://www.kehila-ostrava.cz/rabinat www.tempel.pl

Meeting with the leaders of the Jewish community from the Ostrava / Opava / Krnov area, who

will present the history and the present of Jewish life in the Moravian-Silesian region (Moravskoslezský kraj) and talk about their efforts to rebuild it.

http://beitsilesia.cz/

20:00 – Concert: ZIPSERIM – Musical heritage of Jews in Spisz

A concert of Jewish music by the Mojše Band with live commentaries by the composer.

Hlavná Stránka

 

This Event is a part of Galicia, Silesia and Spiš in the light of common Jewish heritage Project realised by the Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow and its partners Beit Silesia (Slovakia) and the Mojše Band (Czech Republic) with support of the International the Visegrad Fund www.visegradfund.org